» Servicii de sonorizare

Servicii de sonorizare

Sound Studio este o com­pa­nie orientată spre servicii sce­noteh­nice profe­sio­nale pen­tru producția a ori­cărui tip de eve­ni­ment indoor sau out­door, fur­nizând echi­pa­mente specifice ca: sunet, lumini, lumini inteligente, mașini de fum, backline profe­sio­nal, moni­to­rizare pen­tru concerte live, podium scenă și acope­riș.

Sound Studio vă propune servicii de sono­rizare profe­sio­nale de cea mai bună calitate, asi­gu­rate de o echipă bine pregatită de specialiști, capabilă să asi­gure montajul rapid, în condiții de deplină securitate. Fie că organizați o confe­rință de presă, un congres sau un concert în aer liber sau indoor, avem soluția adecvată pen­tru cerințele dum­ne­avoastră, asigurându-vă atât echi­pa­mentele, cât și servici­ile de sono­rizare adap­tate specifi­cu­lui eve­ni­men­tu­lui orga­nizat. Sound Studio este solutia ide­ală atât pen­tru închirieri de scenă, cât și pen­tru toată gama de servicii de sono­rizare și ilu­mi­nare, fiind de un aju­tor ine­s­ti­mabil în orga­nizarea unui eve­ni­ment.

Echipa Sound Studio este o echipă for­mată din profesioniști, un per­so­nal calificat în dome­niul sce­noteh­niei și ingi­ne­riei de sunet, cu expe­riență de mulți ani în dome­niul sono­rizări­lor de eve­ni­mente indoor sau out­door. Ingi­ne­rii noștri de sunet și teh­nicie­nii de scenă și lumini beneficiază de pregătirea și experiența nece­sară pen­tru a propune și instala cele mai potri­vite soluții de sono­rizare și efecte de lumini pen­tru fiecare eve­ni­ment în parte, pen­tru a asi­gura succe­sul garantat al ori­cărui eve­ni­ment. Acest lucru este posibil dato­rită unei scene modu­lare profe­sio­nale marca Alustage de care dispune firma Sound Studio.

Această scenă modu­lară corespunde din toate punctele de vedere nor­melor EU și tuturor nor­melor și cerințelor de sigu­ranță pe care le prevede legea. Această scenă modu­lară ne per­mite ca dimen­siu­nile și forma sce­nei să fie adaptată în funcție de locația și tipul eve­ni­mentelor. Dimen­siu­nile maxime ale sce­nei sunt 120 m2: con­stând din podium de 12 x 10 m (60 de ele­mente 2m x 1 m), Inălțimea podi­u­mu­lui sce­nei poate fi ajustată de la 1 la 1.8m. ele fiind tele­s­copice, Acoperișul sce­nei are dimen­siu­nile de 12 x 10,5 m. Optând pen­tru serviciul nos­tru de închiriere de scenă, economisiți timp, resurse și eliminați toate riscurile de securitate pre­supuse de instalarea neprofe­si­o­nistă a siste­melor de sunet și lumini.

Pen­tru partea de sono­rizare și lumini firma noastră folosește numai pro­duse profe­sio­nale de cea mai înaltă calitate pro­duse care asi­gură garanția succe­su­lui ori­cărui eve­ni­ment. Ex. : Yamaha, AKG, Shure, Marshall, Hartke, Pdp, Qube, Pal­mer, Futurelight, pro­duse din gama de pro­duse Har­man Pro Group: Soundcraft, JBL, Lexicon, Dbx, etc. De-a lun­gul ani­lor com­pa­nia noastră a asi­gu­rat cele mai bune condiții teh­nice de expri­mare sce­nică pen­tru majo­ritatea artiștilor importanți din romă­nia și chiar din stră­i­nătate, dar am contribuit și la reușitele petrece­ri­lor mul­tora dintre clienții noștrii deja fideli, ast­fel cre­ând un porto­foliu vast și impre­sio­nant.

Servici­ile noastre de sono­rizare profe­sio­nale se caracte­rizează prin promp­titudine și fle­xibilitate, specialiștii noștri având capacitatea de a adapta soluțiile de sono­rizare în funcție de necesitățile concrete ale fiecărui cli­ent sau eve­ni­ment. Pen­tru mai multe detalii despre oferta noastră de sono­rizări profe­sio­nale sau de închiriere de scenă, nu ezitați să ne contactați oferindu-ne detalii despre tipul, amploarea, locul de desfășurare al eve­ni­men­tu­lui orga­nizat și vă asi­gu­răm că vom fi in măsură să vă prezentăm o ofertă per­so­nalizată și adecvată de închiriere de scenă.

Pentru mai multe detalii despre oferta noastră de sonorizări profesionale sau de închiriere de scenă, nu ezitați să ne contactați oferindu-ne detalii despre tipul, amploarea, locul de desfășurare al evenimentului organizat și vă asigurăm că vom fi in măsură să vă prezentăm o ofertă personalizată și adecvată de închiriere de scenă.

Pentru mai multe informatii sunati la nr. tel:  0744 527566